Uw elektrotechnische groothandel

Algemene leverings voorwaarden van  Elektrotechnische Groothandel *M I G O M O *


Artikel 1   :        Definities


In deze algemene leverings voorwaarden wordt verstaan onder :
*MIGOMO*. *MIGOMO* V.O.F. gevestigd te Hellevoetsluis.
“Wederpartij” iedere natuurlijke- of rechtspersoon die van *MIGOMO
een offerte tot verkoop en levering van zaken en/of diensten ontvangt en/of daartoe aan *MIGOMO* opdracht verstrekt en/of met *MIGOMO* een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit.


Artikel   2   :        Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijjn van toepassing op alle offertes van *MIGOMO*, alle opdrachten van de wederpartij aan *MIGOMO* en alle tussen *MIGOMO* en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede alle daarop voortbouwende en daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan  ook.


2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als en  voor zover  door *MIGOMO* en de wederpartij schriftelijk overeengekomen.


2.3  Toepasselijkheid  van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel   3 :        Offertes


3.1  Alle offertes van *MIGOMO* zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op dat moment geldende prijzen en specificaties. Door de eenzijdige acceptatie van een offerte door de wederpartij komt geen overeenkomst tot stand.


3.2  Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, documentatie en en andere ter zake doende gegevens zijn  niet bindend, *MIGOMO* behoud zich te allen tijde het recht voor daar wijzigingen in aan te brengen.


Artikel  4        De totstandkoming van een overeenkomst.


4.1   Een koop-overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding door *MIGOMO* van een opdracht van de wederpartij, zulks al dan niet na voorafgaande offerte van *MIGOMO*

 

 

 

Vervolg-Artikel 4  De totstandkoming van een overeenkomst              2/5


4.2   Als een overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan, wordt de factuur behoudens tegenbewijs, geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel  5        Prijzen


5.1 De prijzen zijn steeds vrijblijvend, zoals deze gelden op de dag van de overeenkomst en excl. B.T.W. en excl. Vervoerskosten tenzij anders aangegeven Bij naleveringen gelden de prijzen zoals op de dag van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voorbehouden.


5.2   Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op  dat moment geldende dagprijzen. *MIGOMO* behoudt zich te allen tijde het recht voor om, bij tussentijdse prijsverhogingen zoals b.v. een verhoging van rechten, accijnzen, leveranciersprijzen, transportprijzen, valuta-wijzigingen etc. deze aan de wederpartij door te berekenen.
De wederpartij heeft in een voorkomend geval het recht, mits direct na de kennisname van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht in te trekken en slechts te volstaan met de vergoeding voor het reeds gepresteerde op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.


5.3   Een foutieve prijsstellingen, die aan de hand van een geldige prijslijst, brochure en/of Internet kunnen worden aangetoond, kunnen door *MIGOMO* , ook achteraf, worden gecorrigeerd en doorberekend.


Artikel   6        Leveringen en transport.


6.1  De bestellingen worden “Franco huis” geleverd en zijn vavaf het moment van levering voor risico van de wederpartij.


6.2  De leveringstermijn wordt, zoals in de elektrotechnische branch te doen gebruikelijk, gesteld op “binnen 24-uur”. *MIGOMO* is echter niet aansprakelijk voor overschrijding van deze termijn, tenzij deze meer dan 10 werkdagen betreft en *MIGOMO* terzake schriftelijk door de wederpartij in gebreke is gesteld.


Artikel  7        Eigendomsvoorbehoud.


7.1  *MIGOMO* behoudt zich te allen tijden de eigendom van de door haar geleverde goederen voor, totdat alle openstaande vorderingen van *MIGOMO* op de wederpartij uit hoofde van die levering, inclusief rente en kosten, volledig zijn voldaan. Zolang geen  volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken te verwerken, te vervreemden en/of te bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden af te staan.


Vervolg Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud                                          3/5

7.2  De wederpartij is gehouden de aan *MIGOMO* toebehorende zaken als een goed ondernemer te beheren..


7.3  In geval van aan de wederpartij toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst (wanprestatie) is *MIGOMO* gerechtigd de haar in eigendom toebehorende zaken zonder rechtelijke tussenkomst, terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. In dat geval strekken deze zaken tot verhaal van de vordering van *MIGOMO* op de wederpartij, zulks  onverminderd de verplichting van de wederpartij voor al hetgeen hij terzake die wanprestatie aan *MIGOMO* verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding wegens de waardevermindering van de zaken daaronder begrepen. De wederpartij verklaart reeds nu voor alsdan aan *MIGOMO* vrije toegang te verlenen tot de terreinen, gebouwen en opslagplaatsen van de  verkoper en/of derden, waar voornoemde zaken zullen zijn opgeslagen.


Artikel   8        Betalingen.


8.1  Betalingen dienen netto contant bij levering dan wel door storting binnen 30 dagen na factuurdatum , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, op een door *MIGOMO* aan te wijzen bank of girorekening te geschieden. Als betaaldatum zal in het laatste geval de datum van creditering van bedoelde bank of girorekening worden aangehouden.


8.2  Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in gebreke gebleven. De wederpartij is alsdan, zonder dat daartoe enig voorfagaande ingebrekestelling zal zijn vereist een vertragingsrente van 1% per  maand  of een gedeelte daarvan inbegrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.


8.3  Indien de wederpartij in gebreke is gekomen, zal  30 dagen na schriftelijke ingebreke stelling door *MIGOMO*, te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, op de invordering vallende. De buitenrechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen, de ksoten van rechtskundige bijstand van *MIGOMO*.


8.4  *MIGOMO* is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de wederpartij niet terstond aan een  daartoe strekkend verzoek van *MIGOMO* voldoet is laatstgenoemde gerechtigd de levering van de materialen  onmiddellijk op te schorten c.q. te annuleren en is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige in gebrekestelling zal zijn vereist.


8.5  Op  of aanmerkingen betreffende facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis van *MIGOMO* te worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt deze te hebben aanvaard.

 


                                                                                                              4/5
Artikel  9        Garantie en reclame.


9.1  *MIGOMO* garandeert jegens de wederpartij de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde materialen, uitsluitend overeenkomstig de daarop rustende fabrieks- of leveranciersgarantie.

 

9.2   Eventuele grieven van de wederpartij met betrekking tot de  kwaliteit van de geleverde materialen dienen binnen  8 dagen na levering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd ter kennis van *MIGOMO* te worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de geleverde zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
Klachten ter zake van uiterlijk niet waarneembare gebreken, die evenmin bij keuring kunnen blijken, moeten eveneens schriftelijk en duidelijk gemotiveerd ter kennis van  *MIGOMO* worden gebracht en wel binnen 14 dagen nadat een  zorgvuldig koper het gebrek had kunnen ontdekken. Klachten kunnen nimmer later dan 3 maanden na factuurdatum worden ingediend.


9.3  Indien een klacht gegrond wordt gevonden, zal ter keuze van *MIGOMO* hetzij de betreffende zaak kostenloos worden gerepareerd danwel kostenloos  door een soortgelijke zaak worden vervangen.


9.4  Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  *MIGOMO* zelf reparatiewerkzaamheden aan een zaak verricht of  laat verrichten of een zaak vervangt of laat vervangen vervalt de garantieverplichting van *MIGOMO*.


Artikel   10        Aansprakelijkheid.


10.1  *MIGOMO*  aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan uit haar artikel 9  jegens de wederpartij voortvloeiende verplichtingen.
Iedere wettelijke aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade boven Fl 100.000,-- per gebeurtenis wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


10.2  De wederpartij vrijwaart  *MIGOMO* tegen aanspraken van derden en alle daaruit voor  *MIGOMO* voortvloeiende kosten- terzake schades, waarvoor  *MIGOMO* haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

 

 

 

 

Artikel   11        Overmacht.                                                                  5/5           

 

11.1    Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die  *MIGOMO* niet kan  worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee  *MIGOMO* bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van  *MIGOMO* kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het in gebreke zijn van haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, werkstaking en calamiteiten, zials brand en diefstal bij  *MIGOMO*.

 

Artikel   12        Slotbepalingen.

 

12.1   Op alle verbintenissen tussen  *MIGOMO* en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen tussen  *MIGOMO* en de wederpartij zullen uitsluitend worden  berecht door de bevoegde Nederlandse rechter  

 

 


Gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam d.d. 07.03.1997.
 

Inloggen

Contactgegevens

Onze openingstijden zijn:

Maandag:07:15-17:00
Dinsdag:07:15-17:00
Woensdag:07:15-17:00
Donderdag: 07:15-17:00
Vrijdag:07:15-17:00
Zaterdag:Gesloten
Zondag:Gesloten

Ook na werktijden telefonisch bereikbaar, ook in het weekend!

Marconiweg 63-65
3225 LV Hellevoetsluis

Tel: +31(0)181-324063
Fax: +31(0)181-322517

E-mail: info@migomo.nl